І. Загальні положення

 

1.1.     СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102

З ПОГЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  ( в подальшому   спеціалізована школа № 102) – це заклад освіти, що забезпечує потреби   громадян у загальній середній освіті.

  Головним завданням спеціалізованої школи № 102 є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.2.  Спеціалізовану школу № 102 засновано на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником спеціалізованої школи № 102 є територіальна громада міста Києва, від імені якої  виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

Школа перейменована з спеціалізованої школи №102 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва на спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва та передана до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на підставі Рішення Київської міської ради від 02.10.2013 р. №54/9642 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації».

1.3.  Спеціалізована школа № 102 є юридичною особою, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.4.  Спеціалізована школа № 102 є навчальним закладом І – ІІІ ступеню (І ступінь – 1-4 кл. ІІ ступінь – 5-9кл. ІІІ ступінь – 10-12кл.). Мова навчання – українська.

1.5.  Спеціалізована школа № 102 може входити до складу навчально – виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально – виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними та іншими навчально – виховними закладами для задоволення культурно – освітніх потреб громадян.

1.6. Спеціалізована школа № 102 може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, групи продовженого дня. Основна форма навчання – денна.

1.7. Місцезнаходження спеціалізованої школи № 102: 04116 м. Київ

вул. Шулявська, 10/12.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1 Навчально-виховний процес у спеціалізованій школі № 102 незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів.

     Робочі навчальні плани спеціалізованої школи № 102 затверджуються органом управлінням освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

2.2.  Спеціалізована школа № 102 працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально – виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3. Індивідуалізація і диференціація навчання у спеціалізованій школі  № 102  забезпечуються реалізацією інваріативної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується спеціалізованою школою № 102 з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.4. Спеціалізована школа № 102 обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та цим статутом.

2.5.  Індивідуальне навчання та екстернат у спеціалізованій школі № 102 організується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти.

2.6. Мережа класів у спеціалізованій школі № 102 формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно – гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.7.  Прийом учнів до спеціалізованої школи № 102  з поглибленим вивченням англійської мови проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі.

2.8.  Зарахування учнів до спеціалізованої школи № 102  здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.9.  Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у спеціалізованій школі № 102 здійснюється згідно з встановленими нормативами.

          2.10.  Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно – практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

          У спеціалізованій школі № 102 навчально-виховна робота поєднується з науково – дослідною та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

          2.11.  Спеціалізована школа № 102 може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі у встановленому порядку.          2.12.        Навчальний рік у спеціалізованій школі № 102 починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку спеціалізованої школи № 102 для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня (1 – 3(4) класи) та 190 робочих днів – ІІ – ІІІ ступенів (5 – 11(12) класи).

     Структура навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюються спеціалізованою школою № 102 у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13.  Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроків у спеціалізованій школі № 102 становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих -   дванадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодження з управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та державної санітарно – епідемічної служби.

2.15.  Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.16.  Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог і затверджується директором спеціалізованої школи № 102.

2.17.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

         2.18  У спеціалізованій школі № 102 здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів  повинна бути стимулюючою.

        У першому класі додається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. Оцінки за семестри, річні, екзаменаційні і підсумкові виставляються обов’язково.

2.19   Оцінки з поведінки, її критерії визначаються рішенням педагогічної ради спеціалізованої школи № 102 і виставляються по закінченню півріччя. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється.

2.20 Навчання у 9 і 11(12) класах спеціалізованої школи № 102 завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів спеціалізованої школи № 102 здійснюється у встановленому порядку.

      За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).

       Невстигаючі протягом  двох років навчання у школі І ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватись у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами.

         У початковій школі, в 5 – 8 та 10(11) класах за рішенням педагогічної ради спеціалізованої школи № 102 проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

2.21   В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у встановленому порядку.

2.22  Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

         Випускники, які закінчили спеціалізовану школу № 102 , одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно – технічних та вищих навчальних закладів.

          Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.23   За відмінні успіхи в навчанні учні 1-8, 10(11) класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники спеціалізованій школі №102 ІІІ ступеня – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники спеціалізованої школи № 102 ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

         За успіхи в навчанні  для учасників процесу статутом спеціалізованої школи №102 можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

2.24   Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється уповноваженими органами влади.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в спеціалізованій школи № 102 є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх заміняють.

    Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи №102.

3.2.  Учні спеціалізованої школи № 102 мають  гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір певного загальноосвітнього закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

переатестацію з навчальних предметів;

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою спеціалізованої школи №102;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

участь у органах громадського самоврядування;

вільне вираження поглядів, переконань;

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних і інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права. 

3.3  Учні спеціалізованої школи № 102 зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь в різних видах трудової діяльності;

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи № 102;

дотримуватись правил особистої гігієни.

3.4. Учні спеціалізованої школи № 102 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.5.  Педагогічні працівники спеціалізованої школи № 102 мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів спеціалізованої школи № 102  та інших органів самоврядування закладу, заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції  щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.6. Педагогічні працівники спеціалізованої школи № 102 зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут спеціалізованої школи № 102, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати повагу учнів до батьків, жінки, старших за віком , народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження директора спеціалізованої школи № 102.

3.7.  Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором  спеціалізованої школи № 102 і затверджується управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 3.8.  Директор спеціалізованої школи № 102 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються статутом спеціалізованої школи № 102.

3.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

3.10.  Директор і педагогічні працівники спеціалізованої школи № 102 підлягають атестації у встановленому порядку.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої  категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший вчитель”, “учитель (вихователь) – методист”, “педагог-організатор-методист” та інші.

3.11.  Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших  працівників спеціалізованої школи № 102 й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами України.

3.12.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи № 102, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

   Права і обов’язки інженерно-технічних працівників  регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи № 102.

3.13. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності спеціалізованої школи № 102.

брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованої школи № 102;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.15. У разі невиконання батьками та особами, яки їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, спеціалізована школа № 102 може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

ІV. Управління спеціалізованою школою № 102

 

4.1. Керівництво спеціалізованою школою № 102 здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у встановленому порядку.

Директор школи призначається на посаду та звільняється з посади                                         директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київради  ( Київської міської державної адміністрації)   за поданням голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

4.2. Заступники директора школи призначаються на посаду та звільняються з посади  управлінням освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

4.3.  Директор спеціалізованої школи № 102:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти ,за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із спеціалізованої школи № 102 і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.4.   Директор спеціалізованої школи № 102 є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб спеціалізованої школи № 102. кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

4.6.  Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи спеціалізованої школи № 102;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

4.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у спеціалізованій школі № 102 є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше 1 разу на рік. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва спеціалізованою школою № 102, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

4.8.  У період між загальними зборами діє рада спеціалізованої школи  № 102 діяльність якої регулюється статутом. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості (один представник від учнівського колективу та батьківського комітету класу, 30 членів педагогічного колективу).

             Рада спеціалізованої школи № 102 організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної системи молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, поповнення й використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.9.  У спеціалізованій школі № 102 за рішенням загальних зборів або ради спеціалізованої школи № 102 можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляються і затверджуються у встановленому порядку.

             Члени піклувальної ради спеціалізованої школи № 102 обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

 

V. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

5.1. Матеріально-технічна база спеціалізованої школи № 102 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

5.2. Фінансово-господарська діяльність спеціалізованої школи № 102 здійснюється на основі його кошторису. Джерелами фінансування кошторису закладу є:

кошти місцевого бюджету у розмірі передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

5.3.  Діловодство і бухгалтерський облік в спеціалізованій школі № 102 визначається у встановленому порядку. За рішенням засновника спеціалізованої школи № 102 бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

5.4. Спеціалізована школа № 102 має право згідно із законодавством придбавати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватись послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

5.5. Звітність про діяльність спеціалізованої школи № 102 встановлюється відповідно до законодавства.

 

VI. Міжнародне співробітництво

 

6.1. Спеціалізована школи № 102 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

6.2.  Спеціалізована школа № 102 має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

6.3. Участь спеціалізованої школи № 102 у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

VII. Контроль за діяльністю спеціалізованої школи № 102.

 

7.1. Державний контроль за  діяльністю спеціалізованої школи № 102 незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю спеціалізованої школи № 102 є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у встановленому порядку.

7.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) спеціалізованої школи № 102 з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 – 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

VIIІ. Заключні положення.

 

8.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

8.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку встановленому законодавством України. При виникненні розбіжностей цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

 

 

Керівник апарату                                                    В. Царан                 

 

НОВИНИ

©2021