Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗЗСО № 102
з поглибленим вивченням англійської мови
Шевченківського району м. Києва

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості ЗЗСО № 102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва освіти зроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст.41. Система забезпечення якості освіти).

1. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі є:

- гарантування якості освіти;

- формування довіри батьків до системи загальноосвітнього процесу освіти, органів управління освітою;

- постійне та послідовне підвищення якості освіти;

2. Складовими системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі є:

- система забезпечення якості в закладі освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

- система зовнішнього забезпечення якості освіти;

- система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

3. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

- усвідомлення усіма педпрацівниками школи відповідальності за якість освіти що надається;

- визнання необхідності розроблення стратегії та процедур забезпечення якості для освітніх програм що реалізуються;

- прийняття наукових обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;

- відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;

- максимальне урахування вимог до якості освіти усіх зацікавлених сторін та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

4. Школа працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких відносяться:

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- педагогічний персонал школи;

- здобувачі освіти та їх батьки;

- органи місцевого самоврядування представники депутатського корпусу, які представляють даний мікрорайон.

5. Система якості освіти школи забезпечується на трьох рівнях:

5.1. Рівень управлінської діяльності, навчально-методичне забезпечення навчального процесу, виховна робота у ЗЗСО.

5.2. Процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення. Дотримання правил безпеки життєдіяльності;

5.3. Рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради.

6. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

6.1. Внутрішня система забезпечення якості  ЗЗСО № 102 є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності школи.

6.2. В школі поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів.

6.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та аналізу дирекції, класними керівниками, здобувачами освіти та їх батьками.

6.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі директорських контрольних робіт, ДПА,ЗНО.

6.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності школи містить такі процедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів школи); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності школи усіма зацікавленими сторонами на веб-сайті закладу школи; постійне удосконалення інформаційної системи школи для створення ефективного інформаційного освітнього середовища.

7. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

7.1. Відповідно до місії школи основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності школи шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

7.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

7.2.1. постійний моніторинг змісту освіти;

7.2.2. спостереження за реалізацією освітнього процесу;

7.2.3. моніторинг технології навчання;

7.2.4. моніторинг ресурсного потенціалу школи;

7.2.5. моніторинг управління ресурсами та процесами;

7.2.6. спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи;

7.2.7. контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

7.2.8. розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

7.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі навчальних планів, програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності навчальним потребам здобувачів освіти.

7.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень учнів. Моніторинг ресурсного потенціалу школи полягає в аналізі відповідності матеріально- технічного, навчально-методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи школи.

7.5. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в школі полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників.

7.6. Спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи полягає в діагностуванні морально-психологічного клімату в колективі.

7.7. Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у стратегічному плануванні.

8. Організація внутрішньої системи якості освіти в ЗЗСО № 102

8.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі здійснюється на таких рівнях: І рівень – здобувачі середньої освіти; ІІ рівень – методоб’єднання педагогів; ІІІ рівень – дирекція школи.

8.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічним опитуванням здобувачів освіти щодо: якості проведення навчальних занять (уроків, практичних та лабораторних робіт), другий рівень – забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання (чверть, семестр).

8.3. Третій рівень реалізується директором, завучами:

8.3.1. визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти;

8.3.2. управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та встановлених нормативів);

8.3.3. щорічне оцінювання здобувачів освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

8.3.4. забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи школи;

8.3.5. забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками школи.

 

ЗАХОДИ

 забезпечення якості освіти

в ЗЗСО № 102 з поглибленим вивченням англійської мови

Шевченківського району м. Києва

на 2019 – 2020 н.р.

 1. Забезпечувати необхідні оптимальні умови для впровадження оновленого змісту освіти та новітніх технологій під час роботи з дітьми, педагогічними працівниками і батьками в закладах освіти міста; створювати розвивально-освітній простір освітнього закладу з метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей само- актуалізації та самореалізації здобувачів освіти.
 2. Здійснювати організацію освітнього процесу у школі відповідно до завдань Нової української школи.
 3. З метою реалізації організаційних питань запровадження НУШ продовжувати оновлювати матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних кабінетів початкової школи відповідно до переліку.
 4. Удосконалювати систему інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, створювати комфортні умови їх перебування в освітньому закладі, готувати дітей у класних колективах та закладах, батьків та педагогів до взаємодії з ними.
 5. Здійснювати профілактику насилля та булінгу в освітньому середовищі.  Формувати готовність педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних технологій на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.
 6. Продовжити процес впровадження STEM-освіти через різні форми методичної роботи.
 7. Раціонально та доцільно використовувати додаткові години, забезпечити умови для вивчення іноземних мов у контексті міжкультурної парадигми засобами єдності предметного та емоційно-ціннісного компонентів відповідно до завдань НУШ.
 8. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх особистісних потреб, інтересів, здібностей.
 9. Застосовувати різні форми роботи з обдарованою молоддю. Сприяти у відзначенні талановитих здобувачів освіти та педагогічних працівників, які проводять відповідну роботу з ними.
 10. Спрямувати зусилля педагогічного колективу здобувачів освіти щодо належної підготовки упродовж навчального року до державної підсумкової атестації, проходження незалежного зовнішнього оцінювання.
 11. Удосконалювати систему управління освітнім закладом, розвиток державно-громадського управління, делегування повноважень громадським структурам (рада школи, учнівські ради)
 12. Постійно оновлювати менеджерські знання та уміння з метою саморозвитку та самовдосконалення, підвищення професійної компетентності.
 13. Продовжити роботу із надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, учасникам АТО, переселеним членам сімей із зони АТО і родичам загиблих під час військових дій.
 14. Активізувати роботу щодо створення Інтернет-ресурсів учителями –предметниками.
 15. Сприяти активному використанню педагогічних інновацій, особливо сфери ІКТ, із метою підвищення професійної компетентності в умовах НУШ.
 16. Забезпечити створення та реалізацію системи внутрішньої якості закладу загальної середньої освіти відповідно до п.3 статті 41 Закону України «Про освіту».
 17. Створювати умови для розвитку пошукової творчої активності та дослідницько-експериментальної діяльності педагогічних кадрів.
 18. Сприяти розвитку співробітництва з міжнародними організаціями та установами, зарубіжними освітянськими фондами щодо становлення освітньої системи в умовах полікультурного світу.
 19. Тримати на контролі реальний стан фізичного здоров’я дітей, залучати до цього відповідних фахівців.
 20. Забезпечувати прозорість на інформаційну відкритість закладу освіти згідно зі статтею Закону України «Про освіту».
 21. Забезпечувати систематичний контроль за відвідуванням учнями уроків, організувати конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в учнівському колективі. Забезпечувати змістовну організацію дозвілля, залучати школярів  до занять у гуртках, клубах за інтересами, розширюючи їх мережу.
 22. Не допускати перевантаження учнів, врахувати їх результати навчання у закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах).
 23. Забезпечувати результативну участь школярів у  Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської  творчості, змаганнях.

НОВИНИ

©2021