Затверджено

Рішенням педагогічної ради школи

Наказ від  31.08.2022 р. № 259  по ЗЗСО № 102 

Стратегія розвитку закладу освіти

на 2022-2027 рр..

 ЗМІСТ

 РОЗДІЛ І. Стратегія розвитку закладу освіти на 2022-2027 рр..

РОЗДІЛ ІІ. Перспективний план внутрішньошкільного контролю

 1. Напрям: створення комфортного, безпечного та мотивуючого освітнього середовища
  • Проєкт «Сучасний освітній простір»
  • Проект «Управління конфліктами в закладі освіти та шляхи їх подолання»
  • Проєкт «Стоп булінг»
  • Проєкт «Обдарованість»

РОЗДІЛ ІІІ. Перспективне планування робота на 2022-2027 рр.

3.1. Етапи реалізації Стратегії розвитку закладу.

3.2. План-графік вивчення стану викладання предметів.

3.3. Зміцнення матеріальної бази та планування господарської діяльності.

 

РОЗДІЛ І. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА 2022-2027 РР.

«Освіта - найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості.  Інакше  вона абсолютно даремна»

Редьярд Кіплінг

 

Основна мета діяльності школищаслива та успішна дитина. Заклад повинен сприяти розкриттю особистісного потенціалу та індивідуальних талантів. Адже ми повинні поважати особистість у кожній дитині та створити комфортне середовище для гармонійного розвитку – атмосферу знань і можливостей. Це забезпечить повноцінну реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Місія закладу – створення інноваційного освітнього середовища для всебічного розвитку кожного здобувача освіти у відповідності до індивідуальних та суспільних потреб.

Візія закладу – підготовка учнів до майбутнього, виховання випускників з українським серцем і сучасними навичками, які:

 

 

Назва

Зміст

Тип програми

Стратегія розвитку

Підстава для розробки Стратегії

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Нормативно-правова база

Закони України:

1. Закон України «Про світу» від 05.09.2017 р..

2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

1. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» наказ Міністерства від 13.04.2011 №329.

2. «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» наказ Міністерства від 07.11.2000 №522.

 

Абетка для директора.

Мета Стратегії розвитку

- створення умов для забезпечення в закладі освіти сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

- забезпечення ефективного управління розвитком закладу загальної середньої освіти.

Завдання Стратегії розвитку

1.  Створення умов для реалізації державного стандарту, соціального та особистісного освітнього замовлення.

2.  Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в здобувачів освіти навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.

3.  Створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання та виховання дітей.

4.  Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді.

5.  Підтримка дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

6.  Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи.

7.  Впровадження нових Державних стандартів: початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

8.  Забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.

9.  Реалізації Концепції профільного навчання здобувачів освіти, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної до профільної освіти.

10.  Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО й підсумкового оцінювання випускників закладу освіти.

11.  Формування у здобувачів освіти національної  самосвідомості, високих людських якостей та почуттів, готовності до вибору майбутньої професії.

12.  Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

13.  Розвиток інформаційно-освітнього простору закладу.

14.  Спільна робота з батьками, щодо формування освітньої та управлінської політики закладу освіти.

Термін реалізації Стратегії розвитку

2022-2023 роки

Етапи реалізації Стратегії розвитку

Концептуально-організаційний етап (2022-2023 н. р.)

-  розробка Стратегії розвитку закладу;

-  визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проєктів)

-  виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації.

Реалізація проблеми (2023-2026 н. р.)

-  практична реалізація інноваційних проєктів  програми;

-  організація моніторингового спостереження за результати;

-  координація дій.

Набуття досвіду (2025-2026 н. р.)

Узагальнення результатів (2026-2027 н. р.)

-  аналіз результатів моніторингу Стратегії розвитку;

-  поширення позитивного досвіду;

-  визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Стратегії розвитку

-  Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів закладу освіти.

-  Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій, освітніх експертів у якості консультантів.

-  Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проєктів, інвестицій тощо).

-  Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

-  Прозорість використання фінансів.

Структура Стратегії розвитку

-  Стратегія розвитку __________________________ на 2022-2027 рр.

-  Цільові проєкти.

-  Моніторинг ефективності Стратегії розвитку.

Очікуванні результати

-  Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

-  Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

-  Підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

-  Підвищення якості вихованості здобувачів освіти.

-  Створення позитивного іміджу закладу освіти в соціумі міста, підвищення конкурентоздатності.

Показники ефективності Стратегії розвитку

-  Дієва внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі.

-  Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад, творчих конкурсів.

-  Зростання позитивного іміджу закладу освіти та конкурентоздатності закладу на ринку освітніх послуг.

-  Розширення ділових партнерських зв’язків із різними освітніми установами.

Контроль, корекція та оцінювання Стратегії розвитку

-  Системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку;

-  Участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти.

 

 

Підготовка Стратегії розвитку спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів 102 з поглибленим вивченням англійської мови на 2022-2027 рр., зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є:

Сучасне суспільство переходить до доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному розв'язання цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів навчання. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх  предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності. Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Стратегія розвитку закладу освіти визначає основні шляхи його вдосконалення та сталого розвитку. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування іноземними мовами, комп’ютерними технологіями.

Ідеться про створення такого середовища в закладі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника закладу освіти, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегія розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладу.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізація освітнього середовища закладу, побудована дієва внутрішня система забезпечення якості освіти в школі, системні позитивні зміни, зростання позитивного іміджу школи.

Стратегія розвитку дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу освіти на найближчі 5 років (2022-2027 рр.).

 

 

І. Загальні положення

 

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними Державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків в освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою  за роки здобуття загальної середньої освіти здобувачі освіти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: 

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Тому школа – це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогів та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу освіти спрямований на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

Досконале володіння іноземними мовами та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно-зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями концепції закладу освіти.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інші взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій, зокрема підключення до мережі Internеt:

Можливість засобів ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач закладу освіти є підготовка здобувачів освіти до життя та діяльності в умовах, які можуть постійно змінюватись, а також в умовах інформаційного суспільства,  сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного закладу освіти сприяє інформатизація самого освітнього процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, вдосконалення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

 

ІІ. Мета та завдання

 

Мета: створення умов для цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу, розвитку творчої особистості здобувача освіти і педагога.

На реалізацію основної мети спрямовані основні завдання діяльності:

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

 

ІІІ. Принципи функціонування

Діяльність спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів 102 з поглибленим вивченням англійської мови базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, широкого застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Демократизація. Передбачає автономію (самостійність) закладу у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір’я між учасниками педагогічної діяльності.

Науковість. Передбачає наукове обґрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

Гуманізація та гуманітаризація. Визначають завдання збереження й відновлення екології людини: її тілесного й духовного здоров’я, сенсу життя, особистої свободи, моральності, щастя, усебічного розвитку, прояву здібностей, обдарувань, талантів.

Культуровідповідність. Забезпечує збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти в культуру й, навпаки, культури – в освіту.

Соціалізація. Полягає в забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й відтворення особистістю соціального досвіду, що свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя суспільства: закладення в освіту механізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження індивідуальності кожної дитини.

  Неперервність, наступність та інтеграція. Забезпечують єдність усіх ланок освіти (від дошкільної до вищої), взаємодію школи з іншими закладами освіти й організаціями на основі співдружності, спрямованої на поглиблення, пробільність, конкретизацію освітнього процесу, його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови інтеграції та поглиблення набутих раніше знань.

Варіативність. Передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й виховання як у навчальний, так і поза навчальний час для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів; розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій, клубів, студій.

Індивідуалізація. Забезпечує розвиток здібностей особистості до самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації.

Природовідповідність. Полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров’я; особлива увага звертається на розвиток природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості.

Гармонізація родинної й шкільної освіти. Передбачає створення умов, за яких батьки виступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини.

 

 

 1. Зміст діяльності

 

Головна мета, завдання й принципи діяльності закладу зумовлюють необхідність модернізації змісту, методів і форм освітнього процесу.

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Заклад освіти працює відповідно до плану роботи школи.

Основним документом, що регулює освітній процес, освітня програма, частиною якої є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

Індивідуалізація та диференціація навчання в школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин навчального плану. Відповідно до нього, педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, що допущені Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи й засоби навчання.

В основу змісту діяльності закладу покладено систему наук, які дозволяють формувати в учнів сприймання світу як єдиного цілого, розкривати роль кожної науки в розвитку світової культури й суспільства.

Організація освітнього процесу закладу базується на основі науково обґрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм і засобів навчання й виховання.

Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання, які роблять урок цікавим, змістовним, творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота здобувачів освіти за індивідуальними навчальними планами, пошукова, науково-дослідницька діяльність.

Важливим складником змісту освіти мають стати новітні інформаційні технології навчання, які б забезпечили поряд із комп’ютерною грамотністю високу інформаційну культуру людини в сучасному суспільстві.

Навчально-виховний комплекс через педагогічну раду закладу визначає і впроваджує варіативний компонент освіти, й педагоги обирають ефективні форми й методи навчання та виховання, а також визначають зміст освіти відповідно до чинних варіантів програм або шляхом створення авторських програм і комплексів.

Напрям діяльності школи у вивченні декількох іноземних мов, інформатизації освітнього процесу передбачає розробку та апробацію різних методик вивчення іноземних мов та застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена робота зі створення медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

Напрям діяльності школи з інформатизації управлінської діяльності є логічним провадженням роботи адміністрації школи з використання створеного у закладі освіти автоматизованого робочого місця директора школи та заступників із навчально-виховної роботи, навчально-методичної роботи, виховної роботи і передбачає визначення інших доцільних для автоматизації напрямів управлінської діяльності з метою розробки власного або апробації існуючого програмного забезпечення. У цьому напрямі діяльності буде здійснюватися постійне поновлення та своєчасний контроль за даними баз даних сайту школи, що дозволить створення розгалуженого інформаційного простору закладу освіти.

Основний зміст діяльності: 

 

Структура навчального року та режим роботи школи

 

Структура навчального року затверджується на засіданні педагогічної ради школи. Режим роботи школи визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням із територіальними установами Держспоживслужби.

В школі організовано навчання за інституційною (денне) (за потреби індивідуальною (екстернат, сімейне, педагогічний патронаж)) формами. Навчання здійснюється в одну зміну для денної форми навчання. За заявами батьків в закладі створюються групи продовженого дня, інклюзивні класи ( за потребою), де надаватимуться корекційно-розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами, працюють гуртки та секції.

 

 1. Основні шляхи реалізації Стратегії розвитку

 

Нормативні документи, що забезпечують умови діяльності закладу, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження учасників освітнього процесу.

Науково-методичне забезпечення

Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти в закладі, застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій; упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.

Розробка науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників.

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу.

Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями.

Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків.

Висвітлення проблем та напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування:

Діяльність закладу спрямована на:

 1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:
 1. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладу різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.
 2. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

 Спеціалізована школа І -ІІІ ступенів 102 з поглибленим вивченням англійської мови  реалізує освітні програми на І, ІІ, ІІІ рівнях загальної середньої освіти.

 

 1. Управління навчальним закладом

 

Управління навчальним закладом здійснюється його засновником через Управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», Статутом закладу.

Безпосереднє керівництво здійснюється директором.

Управління освітнім процесом у закладі базується на принципах творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб’єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення.

Застосовуються нові управлінські технології, які базуються на законах менеджменту.

В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль управління.

У закладі діють органи громадського самоврядування: загальні збори, педагогічна рада школи, , учнівське самоврядування.

Основними функціями управління закладом є:

Міжнародні зв’язки

Міжнародна співпраця має на меті вивчення сучасних зарубіжних технологій освіти, широку участь медпрацівників та учнів у міжнародних заходах (конференціях, семінарах, конкурсах тощо), прямі зв’язки школи із зарубіжними колегами.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НА 2022-2027 РОКИ

 

2.1. Напрям:  СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО, БЕЗПЕЧНОГО ТА МОТИВУЮЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

№ з\п

Об’єкт оцінки

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

На виході

Де розглядається це питання

Подальші дії

1

Територія та приміщення закладу

Підготовка приміщення до нового навчального року

Підготовка приміщення до опалювального сезону

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

Нарада при директорі

 

2

Температурний режим у приміщенні школи;

Контроль температурного режиму по сезонах

 

 

3

 

Рівень освітлення

 

Контроль за станом та якістю освітлення

 

 

4

Облаштування навчальних кабінетів та приміщень

Підготовка навчальних приміщень до нового навчального року

Реконструкція внутрішніх туалетів, поточні ремонти

Підготовка навчальних приміщень до нового навчального року

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

Наради при директорі

Складання клопотання до управління освіти

5

Місця для роботи та відпочинку педагогів

 

Облаштування місць відпочинку для педагогів

Облаштування місць відпочинку для педагогів

 

 

 

 

6

Обладнання кабінетів

 

Оновлення матеріально- технічної бази навчальних приміщень

Оновлення матеріально- технічної бази навчальних приміщень

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

Наради при директорі

Складання клопотання до управління освіти

7

Виконання правил безпеки життєдіяльності

Контроль  ведення журналу  реєстрації інструктажів, класних журналів сторінки інструктажів

Контроль  ведення журналу  реєстрації інструктажів, класних журналів сторінки інструктажів

Контроль  ведення журналу  реєстрації інструктажів, класних журналів сторінки інструктажів

Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя.

Моніторинг досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які впливають на здоров’я.

Наради при директорі

 

8

Обладнання шкільних та спортивних майданчиків

Оновлення шкільних та спортивних майданчиків

 

Складання клопотання до управління освіти

9

 

Організація харчування учнів та педагогів

Удосконалення меню, контроль якості харчування

Поточний ремонт приміщення їдальні

Капітальний ремонт харчоблоку

Контроль за якістю харчування

 

Наради при директорі

 

10

Мережа Інтернет

  Розробка правил поведінки в інтернеті, робота по захисту персональних даних

Організація системи інформаційної безпеки закладу

Реалізація якісної дистанційної освіти

Сприяння оптимальному використанню ІКТ в навчальній діяльності здобувачів освіти.

Створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу через єдиний інформаційний простір.

Наради  при директорі

 

11

Емоційно-психологічне середовище

Бесіди щодо попередження конфліктів

 Тренінги щодо попередження булінгу

Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів.

Педагогічний всеобуч «Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя»

Профілактичні бесіди

Наради при директорі, педради

 

12

Відвідування учнями  освітнього закладу

Аналіз відвідування.

Робота з батьками

Батьківські всеобучі,

Контроль за відвідуванням

Аналіз відвідування.

Робота з батьками

Батьківські всеобучі,

Контроль за відвідуванням

Батьківські всеобучі,

Контроль за відвідуванням

Педагогічні ради, наради при директорі

Робота з батьками

13

Доступність території та приміщення школи

Ремонтні роботи фасаду будівлі, санвузлів

Заходи з модифікації та адаптації

приміщень

Заходи з модифікації та адаптації

приміщень

Заходи з модифікації та адаптації

приміщень

 

Нарада при директорі

Лист -звернення до засновника

14

ІПР

( за потребою)

Реалізація індивідуальної програми розвитку

Круглий стіл

«Створення умов для навчання  дітей з особливими освітніми потребами»

Реалізація індивідуальної програми розвитку

Реалізація індивідуальної програми розвитку

Реалізація індивідуальної програми розвитку

Засідання команди супроводу

 

15

Інформаційний простір

Оновлення сайту школи

Оновлення матеріальної бази бібліотеки

 

 

 

 

 

Мета проєкту: новий освітній простір – це значуща складова сучасного освітнього середовища. Інтер’єр та облаштування приміщень закладу формуються насамперед заради розвитку учнів. Добре облаштований простір створює можливості для різноманітних форм навчальної діяльності, забезпечує сприятливу емоційну атмосферу, мотивує та налаштовує на продуктивну роботу.

Завдання проєкту:

- створення сучасного освітнього середовища, зокрема багатофункціональних гнучких просторів, що сприяють різним формам роботи, мотивують до навчання. 

Пріоритети проєкту:

Вирішення завдань проекту забезпечуватиметься шляхом:

Очікувані результати:

 1. Створення безпечних і комфортних умов навчання та життєдіяльності закладу відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.
 2. Оновлення навчальної та матеріально-технічної баз закладу.

 

  2.1.2. ПРОЄКТ «УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ»

 

Мета проєкту: створення сприятливого мікроклімату в закладі.

Завдання проєкту:

∙ навчити всіх учасників освітнього процесу знаходити ефективні шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

∙ проаналізувати причини та динаміку розвитку конфліктів в закладі освіти;

∙ виявити основні моделі поведінки учасників освітнього процесу в умовах конфлікту;

∙ опрацювати методи врегулювання конфліктів.

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проєкту

 

І етап – визначення рівня конфліктності в колективах

 ( педагогічному, учнівських).

1

Діагностика рівня конфліктності між педагогами

2022 вересень- жовтень

Практичний психолог

 

2

Діагностика рівня конфліктності між педагогами - адміністрацією

  2022 жовтень

Практичний психолог

 

 

3

Діагностика рівня конфліктності між педагогами - батьками

2022 вересень- жовтень

Практичний психолог

 

 

4

Діагностика рівня конфліктності між учнями

2022 жовтень - листопад

Практичний

психолог, класні керівники

 

5

Діагностика рівня конфліктності між учнями - вчителями

2022 жовтень - листопад

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог, класні керівники

 

ІІ етап  - методи  швидкого реагування на конфлікти

1.

Створення шкільної служби медіації

2022

вересень

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог

 

2.

Проведення бесід- зустрічей вчителі -  батьки ( при виникненню конфліктів)

За потребою

Адміністрація, практичний психолог

 

3.

Проведення семінарів  та майстер – класів із залученням  спеціалістів з конфліктології.

2022-2027 роки

Адміністрація, практичний

психолог

 

 

ІІ етап - ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

 

1

Проведення педагогічної ради щодо шляхів вирішення конфліктів

2022

грудень

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог, класні керівники

 

2.

Робота щодо підтримання позитивного психологічного мікроклімату в колективі

2022-2027 роки

Адміністрація

 

3.

Пошук спільних цінностей. Заходи на підтримку спільних цінностей.

2022-2027 роки

Адміністрація, практичний психолог

 

4.

Аналіз існуючих традицій та впровадження нових

2022-2027 роки

Педагогічний колектив

 

5.

Наставницька робота з педагогами, які прийшли в заклад, допомога в швидкій адаптації

2022-2027 роки

Адміністрація, педагогічний колектив

 

6.

Діагностика рівня конфліктності в учнівських колективах

Постійно

Класні

керівники

 

7.

Розробка пам’ятки для класних керівників

« Алгоритм дій при виникненні конфліктної ситуації»

2022

жовтень

Практичний психолог

 

 

9.

Проведення воркшопу « Стилі поведінки в конфліктах»

  2022 листопад

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог

 

10.

Проведення в учнівських колективах заходів, які вчить знаходити шляхи вирішення конфліктних ситуацій

2022-2027 роки

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог, класні керівники

 

11.

Проведення зустрічей з батьками окремих класних колективів з порадами щодо ефективних шляхів вирішення конфліктних ситуацій

2022-2027 роки

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог, класні керівники

 

 

Очікувані результати:

 

 

2.1.3. ПРОЄКТ «СТОП БУЛІНГ»

 

Проєкт «Стоп булінг» – попередження і профілактика випадків цькування серед дітей у школах, популяризація дружби, підтримки і взаємодопомоги у колективі.

Мета проєкту:

- визначити причини виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому;

 

Завдання проєкту:

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проєкту

1

Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного

ставлення до протиправних дій

2022-2027 роки

Заступник

директора з ВР,

класні керівники

 

2

Проведення місячника

«Правового виховання» та правових знань

2022 рік

Заступник

директора з ВР, класні  керівники

 

3

Проводити обстеження житло- побутових умов проживання дітей, які потребують

підвищеної уваги, сімей, що опинилися у складних сімейних обставинах

2022-2027 роки

Заступник

директора з ВР, класні

керівники, педагог- організатор

 

4

Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у  позаурочний час,проведення культурно-

мистецьких акцій, спортивних  змагань, туристичних подорожей

2022-2027 роки

педагог- організатор,

класні керівники

 

5

Проводити моніторинг ризиків виникнення всіх форм

насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення  причин тривожності та

агресивності

Постійно

Заступник

директора з ВР, практичний

психолог

 

6

Довести до відома всіх класних  керівників наказ МОН України № 844 від

25.12.2006 «Попередження насильства в сім’ї»,

Комплексний міжвідомчий план заходів із питань координації дій щодо попередження

насильства в сім’ї.

2022

вересень

Заступник

директора з ВР

 

7

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини»,

Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в

частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

8

У разі виявлення фактів  насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

9

Розробити та провести цикл  заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та  батьків конвенції ООН про права дитини

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

10

Формувати навички здорового  способу життя серед дітей та

молоді, запровадження високої  педагогічної культури,

толерантного ставлення до дітей

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

11

Проводити соціально-

психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового

насильства та розробити

рекомендації для попередження  фактів психологічного розладу,  агресивності та жорстокості

серед неповнолітніх

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

12

Проводити лекційно- просвітницькі заходи в закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в

сім’ї.

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

13

При необхідності надавати

постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інформаційні послуги

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

14

Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин,

тренінгів в класних колективах школи з питань попередження домашнього насильства

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

15

Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення

насильства в сім’ї

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

16

Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему:

●  «Що робити, коли тебе  ображають дорослі»;

●  «Насильство в сім’ї та як його уникнути»

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

17

Загальношкільна батьківська конференція на тему:

«Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні»

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

18

Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного виховання на сайті закладу

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

19

Розробка індивідуального плану психолого-педагогічного супроводу учнів «Групи ризику»

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

20

Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи серед молоді

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

21

Всеукраїнський тиждень  правознавства

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники, учитель

правознавства

 

22

Активізація роботи

психологічної служби на виявлення дітей, які потребують психологічної підтримки,

надання їм відповідної фахової допомоги

2022-2027 роки

педагог- організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

23

Організація контролю за відвідуванням учнями 

2022-2027 роки

педагог- організатор, класні

керівники

 

24

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»

2022-2027 роки

педагог-організатор, класні

керівники

 

25

Проведення засідання

методичного об’єднання

класних керівників на тему

«Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу  серед учасників освітнього процесу»

2022

рік

педагог-організатор, класні

керівники

 

26

Розмістити на інформаційному стенді номери телефону гарячої лінії протидії булінгу

2022-2027 роки

педагог-організатор, класні

керівники

 

27

Провести

батьківські зустрічі батьків учнів 1-4, 5-7, 8-9 кл. на тему

«Шкільний булінг. Якщо ваша  дитина стала його жертвою»

2022-2027 роки

педагог-організатор, класні

керівники

 

28

Години відвертого спілкування за участю представників

ювінальної поліції «Не

допускай проявів булінгу над  собою. Допоможи другу»

2022-2027 роки

педагог-організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

29

Заняття шкільної ради

старшокласників за участю

соціального педагога на тему

«Не допускай насилля над ближнім»

2022-2027 роки

педагог-організатор, практичний психолог,

соціальний педагог

 

30

Психолого-педагогічний

моніторинг виявлення учнів, що схильні до суїцидальних тенденцій

2022-2027 роки

педагог-організатор, практичний психолог,

 

 

Очікувані результати:

 

2.1.4. ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНІСТЬ»

 

Мета проєкту: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

 

 

1

Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей

До 01.10 щороку

Класні  керівники, практичний психолог

 

 

2

Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: 

- інтелектуально- обдарованих дітей; 

- творчо-обдарованих дітей; 

- спортивно-обдарованих дітей; 

- технічно обдарованих дітей тощо

До 01.10 щороку

Заступник

директора з ВР, класні  керівники

 

3

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках  круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху»

2022-2027 роки

Заступник

директора з ВР, вчителі- наставники

 

4

Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах.

Постійно

 

Адміністрація школи

 

5

Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти

До 15.09 кожного року

Практичний психолог

 

 

6

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу

2022-2027 роки

Педагоги, класні керівники

 

 

7

Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей.

Постійно

Керівники МО

 

 

8

Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процессу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах

2 рази на рік

Керівники МО Практичний психолог

 

 

 

9

Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін

Постійно

Адміністрація

 

 

10

Організація і проведення предметних олімпіад

Жовтень кожного року

Адміністрація

 

 

11

Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад

Постійно

Вчителі-предметники

 

 

12

Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо- математичного та  філологічного циклу

2022-2027 роки

Адміністрація

,вчителі-предметники

 

 

13

На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо

Постійно

Адміністрація

 

 

14

Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів

2022-2027 роки

Адміністрація школи, вчителі

 

15

Організовувати зустрічі з успішними особистостями - випускниками  школи

2022-2027 роки

Адміністрація школи, класні керівники

 

 

16

Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей

Постійно

Керівники МО Практичний психолог

 

  17

Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Керівники МО Практичний психолог

 

18

Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти

Постійно

Керівники МО Практичний психолог

 

 

Очікувані результати:

- створення умов для їх самореалізації учнів через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;

 

- створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

 

- значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Напрям:  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Стратегічні завдання:

Шляхи реалізації:

Напрямок

Зміст заходу

 

Термін

Виконавець

1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

У своїй роботі педагогічні працівники користуються нормативними документами, а саме: Наказ МОНУ від 13.04.2011 р. №329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” та Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” зі змінами.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової школи.

2022-2027 н.р.

Вчителі початкових класів

Педагогічні працівники ознайомлюють учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень.

2022-2027 н.р.

На початку навчального року, семестру, вивчення нового розділу

Педагогічні працівники

При проведенні контрольних видів робіт педагогічні працівники ознайомлюють здобувачів освіти з критеріями оцінювання.

 

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу учня, чітко проговоривши сильні та слабкі сторони роботи учня.

Постійно

Педагогічні працівники

Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише результат, а й процес вивчення навчального матеріалу.

 

Постійно

Педагогічні працівники

Враховується індивідуальна динаміка змін здобувача освіти.

Постійно

Педагогічні працівники

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

Моніторинг досягнень учнів класу (для ознайомлення батьків ).

Раз на місяць

Класні керівники

Відстежується індивідуальна динаміка кожного учня, що формує позитивну самооцінку, відзначаються досягнення, підтримується бажання навчатися та запобігання побоюванням помилятися.

 

Постійно

Педагогічні працівники

Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, нарад при директорові

2022-2027 н.р.

Адміністрація

Річним планом моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти:

Учнів 5-х класів з метою виявлення рівня адаптації до навчання в середній школі;

Учнів 5-11 класів з предметів інваріативної частини навчальних планів з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

Учнів 4 класів з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

Учнів 9 класів з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

Учнів 11 класів з предметів ДПА/ЗНО з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання.

2022-2027 н.р.

Адміністрація

3.Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.

Формування відповідального ставлення учнів до результатів своєї роботи.

 

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники, батькі

Використання електронного щоденника

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

На уроках використовуються прийоми самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу.

 

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Під час канікул проводиться консультування учнів, які мають проблеми в навчанні

0

Педагогічні працівники

Робота з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічні завдання:

 

Шляхи реалізації:

Напрямок

Зміст заходу

 

Термін

Виконавець

 1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

Здійснюючи календарне планування уроків враховується ступінь складності теми, обсяг навчального матеріалу. Аналізується результативність. У разі необхідності – вносяться корективи в планування.

Серпень

 

 

 

 

Протягом року

Педагогічні працівники

Використання сучасних освітніх технології, спрямовання роботи на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Формування спільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти ( за потребою)

2022-2027 н.р.

Адміністрація,

педагогічні працівники

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Перехід на єдину освітню онлай платформу

2022 н.р.

Педагогічні працівники

Систематичне використання на уроках освітніх ресурсів (презентацій, відеоматеріалів тощо)

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Постійна робота з учнями, що мають низький рівень знань. Для таких дітей готуються індивідуальні завдання, які систематично перевіряються. Відповідно до результатів планується подальша робота з такими дітьми. При оцінюванні враховується особистий поступ учня, що стимулює дитину до роботи.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Самоосвіта – безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення вчителів.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Атестація

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Вдосконалення знань щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Створення освітніх ресурсів (презентацій, відеоматеріалів тощо)

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Заохочення вчителів до активної творчої діяльності:

- предметно-методичні тижні;

- узагальнення педагогічного досвіду;

 - ділові ігри.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Здійснюється взаємовідвідування уроків та заходів між педагогами школи.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Проведення семінарів, круглих столів, воркшопів тощо

2022-2027 н.р.

Адміністрація

Виступи на засіданнях МО, педагогічних радах

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

Педагогіка ПАРТНЕРСТВА

 

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Інформаційна ВІДКРИТІСТЬ закладу

 

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

ЗАЛУЧЕННЯ батьків до освітнього процесу

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Використання діалогічних форм спілкування

Постійно

Всі учасники освітнього процесу

ПОВАГА до життєвого досвіду, поглядів, переконань членів кожної родини

 

Постійно

Педагогічні працівники

Практика педагогічного наставництва, взаємонавчання, інших форм професійної співпраці

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

У закладі розроблено та діє положення про академічну доброчесність.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники

Систематичне інформування здобувачів освіти про дотримання правил академічної доброчесності.

Постійно

Педагогічні працівники

Питання дотримання академічної доброчесності слухається на педагогічних радах.

2022-2027 н.р.

Педагогічні працівники
 

№ з\п

Об’єкт оцінки

2022-2023

2023-2024

 

 

 

2024-2025

2025-2026

2026-2027

На виході

Де розглядається це питання

Подальші дії

Календарно-тематичні плани

Ознайомлення, рекомендації

Нарада при ЗДНВР

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні роботи

 

 

 

 

 

 

 

1

Укр мова

 

3,5,9,11

4,5,8,10

3,5,7,9

4,5,6,11

4,5,9,10

Нарада при ЗДНВР

Наказ,звіт

2

Математика

4,5,7,9

3,7,9,11

4,6,8.10

3,5,9,11

3,5,8,11

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування вчителем ключових компетентностей

Педагогічна рада

Наказ

1

Уроки  укр мови та літератури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

2

Математики

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

3

Історії

7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

4

Географії

7,9,11

6,8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

5

Біології

7,9,11

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

6

Хімії

7,9,11

  8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

7

Зарубіжної літератури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

8

Іноземної мови

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

9

Фізики

7,9,11

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

10

Природознавства

5

 

5

 

5

 

 

11

Мистецтва

9

 

9

8,9

9

 

 

12

Образотворчого мистецтва

5

 

5

 

5

 

 

13

Музичного мистецтва

 5

 

5

6

5

 

 

14

Фізичної культури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

15

Трудового навчання.

5,7,9,11

6,8

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

16

Захисту України

11

10

 

 

 

 

 

17

Правознавства

9

 

9

9

9

 

 

Реалізація індивідуального підходу

2

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми з наступним аналізом.

+

+

+

+

 

Засідання МО

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні розробки вчителів блоги, сайти, публікації

Аналіз методичних розробок вчителів предметників. Популяризація досвіду.

Проведення круглих столів та тренінгів з метою створення власних освітніх ресурсів

Використання у практичній діяльності власних освітніх ресурсів

Популяризація інформаційно-освітніх ресурсів працівників навчального закладу

 

Засідання МО

Протокол

Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності

+

 

 

+

 

Педагогічна рада

 

Реалізація виховної мети уроку

Нарада при директорі

Наказ

1

Уроки  укр. мови та літератури

5,7

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

2

Математики

7,9

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

3

Історії

9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

4

Географії

7,9

6,8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

5

Біології

7,9

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

6

Хімії

8,

  8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

7

Зарубіжної літератури

5,7

 

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

8

Іноземної мови

7,9

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

9

Фізики

9

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

10

Природознавства

5

 

5

 

5

 

 

11

Мистецтва

8

 

9

8,9

9

 

 

12

Образотворчого мистецтва

5

 

5

 

5

 

 

13

Музичного мистецтва

 5

 

5

6

5

 

 

14

Фізичної культури

9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

15

Трудового навчання.

7,9

6,8

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

16

Захисту України

11

10

 

 

 

 

 

17

Правознавства

9

6,8,10

9

9

9

 

 

Використання ІКТ

Нарада при директорі

Звіт

1

Спостереження за навчальними заняттями

З усіх навчальних предметів

5,7,9,11

5,9,11

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

2

Проведення інструктивно-методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

Обмін досвідом з використання інформаційних ресурсів

Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів методичної проблеми

Вивчення передових освітніх технологій

Нові тенденції в дистанційній освіті

 

Засідання МО

Протокол

Педмайстерність вчителя

 

1

Досвід роботи вчителя

Проведення декади педагогічної майстерності вчителів, що атестуються

Проведення декади педагогічної майстерності вчителів, що атестуються

Моніторинг особистого професійного зростання вчителів.

Поширення позитивного досвіду вчителів-новаторів .

Круглий стіл: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

Засідання НМР

Наказ

2

Фронтальне відвідування уроків зі наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми  розвитку комунікативних компетентностей

 

 

 

 

 

Нарада при директорі

Звіт

3

Педагогічна рада

«Вибір форм і методів навчання, а також взаємодія вчителів-предметників – шлях до оптимального навантаження та працездатності здобувачів освіти»

 

 

 

 

 

Рішення

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу

 

1

Проведення семінару- практикуму з питань реалізації особистісно-орієнтованого навчання

Вчителі початкових класів, вчителі природничо-математичних дисциплін

Вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін,

Вчителі художньо-естетичного циклу, класні керівники

Вчителі фізичного виховання та основ здоров’я , вчителів початкових класів

Вчителі художньо-естетичного циклу, класні керівники

Педагогічна рада

Наказ

2

Спостереження за навчальним заняттям

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

4,5,8,9,11

Нарада при директорі

Звіт

2.1

Уроки  укр мови та літератури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

2.2

Математики

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

3

Історії

7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

4

Географії

7,9,11

6,8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

5

Біології

7,9,11

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

6

Хімії

7,9,11

  8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

7

Зарубіжної літератури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

8

Іноземної мови

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

9

Фізики

9,11

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

10

Природознавства

5

 

5

 

5

 

 

11

Мистецтва

9

 

9

8,9

9

 

 

12

Образотворчого мистецтва

5

 

5

 

5

 

 

13

Музичного мистецтва

 5

 

5

6

5

 

 

14

Фізичної культури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

15

Трудового навчання.

5,7,9

6,8

5,7,9

6,8,9

5,7,9

 

 

16

Захисту України

11

10

10

 

 

 

 

17

Правознавства

9

6,8,10

9

9

9

 

 

Реалізація педагогіки партнерства

 

1. Семінари – практикуми для молодих вчителів

1.Реалізація навчально-виховної мети уроку (ЗДНВР)

2.Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ (ЗДНМР)

3.Новини методичної літератури

(ЗДНВР)

1.Формувальне оцінювання в освітньому процесі (ЗДНВР)

2.Активні методи навчання (ЗДНМР)

3. Робота вчителя в он-лайн середовищі (ЗДНМР)

 

 

 

 

Засідання МО

 

4.Відвідування навчальних занять

Нарада при директорі

Звіт

5.1

Уроки  укр мови та літератури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

5.2

Математики

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

3

Історії

7,9,11

6,8,10

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

4

Географії

7,9,11

6,8,10

7,9

6,8,9

7,9

 

 

5

Біології

7,9,11

8,10

7,9

6,8,9

7,9

 

 

6

Хімії

7,9,11

  8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

7

Зарубіжної літератури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

8

Іноземної мови

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

9

Фізики

9,11

8,10

7,9

8,9

7,9

 

 

10

Природознавства

5

 

5

 

5

 

 

11

Мистецтва

9

 

9

8,9

9

 

 

12

Образотворчого мистецтва

5

 

5

5

5

 

 

13

Музичного мистецтва

5

 

5

6.7

5

 

 

14

Фізичної культури

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

15

Трудового навчання. Технологій

5,7,9

6,8

5,7,9

5,6,8,9

5,7,9

 

 

16

Захисту України

11

10

 

 

 

 

 

Академічна доброчесність

 

1

Відвідування уроків з усіх навчальних дисциплін

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,7,10

5,7,9

Нарада при директорі

Наказ

2

Анкетування учнів

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,7,10

5,7,9

 

 

3

Круглий стіл «Запобігання та протидія академічному плагіату у ЗЗСО»

 

+

 

+

+

 

 

4

Вебінар «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек»

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. ПРОЄКТ «ПЛЕКАЄМО ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ»

 

Мета проєкту: сприяти вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів; поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій; формувати повагу до культурного та історичного минулого України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови; розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти вихованців; виховувати високі моральні якості особистості; стимулювати постійне зростання вихованців як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку; забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

 

Завдання проекту:

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

Підготовчий етап

1

Базовий етап, під час якого відбувається підготовка до реалізації проєкту, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання в закладі

2022-2023 н. р.

ЗВР, практичний психолог, педагог-організатор

 

Формуючий етап

 

2

Основний етап реалізації змісту проєкту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання учнів

2023-2026

рр.

ЗВР, педагог-організатор

 

3

Місячник патріотичного виховання, що включає зустрічі з воїнами, заходи з військово-патріотичної та оборонно-масової роботи, присвячених Дню захисника України, Дню Перемоги тощо

Щорічно

 

 

ЗВР, педагог-організатор

 

4

Загальношкільні класні години, спрямовані на національно-патріотичне виховання

Постійно

Класні керівники

 

5

Проведення інтегрованих уроків історії та літератури з патріотичної тематики у навчальному закладі, бібліотеках, музеях

Щорічно

Вчителі-предметники

 

6

Реалізація патріотичного виховання в позаурочній діяльності здобувачів освіти (класні години, зустрічі з ветеранами війни і праці, диспути, бесіди, вікторини, виставки малюнків, конкурси творів, екскурсії, ведення гуртків патріотичної спрямованості)

Постійно

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники, вчителі-предметники

 

7

Патріотичне виховання в рамках роботи з батьками:

- батьківські збори громадянсько-патріотичної спрямованості;

- допомога в організації та проведенні позакласних заходів;

- залучення батьків до організації екскурсій, походів, свят;

- спільних позакласних заходів (виставки, конкурси, екскурсії)

Постійно

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники

 

Діагностико-коригуючий та прогностичний етап

8

Етап вивчення результативності реалізації проєкту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження

2026-2027 н. р.

ЗВР, педагог-організатор

 

9

Висвітлення досвіду роботи школи в ЗМІ

2026-2027 н. р.

ЗВР, педагог-організатор

 

 

Очікувані результати:

 

 

2.3.2. ПРОЄКТ «ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»

 

Мета проєкту:  виховувати у молодого покоління бажання творити добро; формувати навички самостійно приймати рішення; розвивати в учнів особистісні  риси доброти, людяності, толерантності, співчуття, уміння терпляче, і з розумінням ставитись до оточуючих; сприяти формуванню у дітей, підлітків та молоді вміння та бажання відчувати чужий біль, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки.

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпе-чення реалізації проекту

СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ

3

 

1

Проведення  заходів, благодійні акції

Протягом року

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

4

 

2

 

 Благодійна акція «З кожного по книзі-шкільна бібліотека

1 раз на рік

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

9

3

Виготовлення адресних листівок, оберегів, патріотичної символіки, сувенірів з нагоди різних свят

Протягом року

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

14

Вшанування воїнів до Дня Захисника України, Збройних сил України.

Щороку

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

15

Організація заходів до річниці голодомору в Україні. Акція «Запали свічку пам’яті»

Щороку

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

16

Організація  загальношкільного  конкурсу  вітальних  листівок,
присвячених Дню Матері та Міжнародному Дню сім'ї

Щороку

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

17

Тренінги для учнів середньої школи щодо шкідливості дії на організм алкоголю, наркотиків, нікотину

2 рази на рік

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

18

Благодійна допомога тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

 

Протягом року

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

ПОШУКОВО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ

19

Поглиблене вивчення історії рідного краю. Збір матеріалів про історичне минуле

Протягом року

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

210

Похід «Історичними стежками рідного краю»

1 раз на рік

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

211

Тематичні, оглядові екскурсії  у краєзнавчі музеї, музеї бойової слави, до пам’ятних історичних місць

Щороку

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

212

Створення літопису свого навчального закладу

Постійно

Педагог-організтор,

учнівське самоврядування

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

213

Акція зі збору відпрацьованих батарейок

Постійно

Волонтери навчального закладу

 

214

Благодійна акція «Посади дерево»

Щороку навесні

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

215

Благодійна акція «Збережемо птахів взимку!» (Виготовлення годівничок для зимуючих птахів)

Щороку

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

216

Створення у навчальному закладі станцій сортування сміття

Протягом року

Педагог-організтор,

волонтери навчального закладу

 

 

Очікувані результати:

 

№ з\п

Об’єкт оцінки

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

На виході

Де розглядається це питання

Подальші дії

1

Стратегія розвитку навчального закладу

Створення

коригування

коригування

коригування

коригування

Педагогічна рада, експертні групи

 

2

Річний план

Реалізація напрямів

Доповнення

коригування

Доповнення

коригування

Доповненн

коригування

Доповненн

коригування

Педагогічна рада, експертні групи

 

3

Моніторинг навчальних досягнень

5,7,9,11

6,8,10

5,7,9

6,8,9

5,7,9

Нарада при ЗДНВР

 

4

Організація семінарів та тренінгів

 «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти, як основа успішної освітньої діяльності»

 

 

 

 

Нарада при ЗДНМР

 

5

Матеріально – технічна база закладу

Проведення круглого столу «Новий освітній простір»

 

 

 

 

 

 

6

Психологічний клімат у колективі

Анкетування учнів та педагогів, батьків

Відвідування уроків з метою  вивчення психологічної атмосфері

Анкетування учнів, батьків

Проведення  шкільним психологом тренінгів

Анкетування учнів та педагогів, батьків

 

 

7

Сайт освітнього закладу

Удосконалення освітнього сайту

Постійне наповнення

Постійне наповнення

Постійне наповнення

Постійне наповнення

Нарада при директорі

 

8

Кадрова політика

Пошук співробітників на сайтах працевлаштування

Пошук майбутніх колег серед випускників педагогічних вишів

 

Круглий стіл: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

Робота по заповненні вакансій

Педагогічна рада: «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

Пошук співробітників на сайтах працевлаштування

Пошук майбутніх колег серед випускників педагогічних вишів

 

 

 

9

Моральне заохочення

Позачергова атестація.

Нагородження грамотами, подяками

 

Позачергова атестація.

Нагородження грамотами, подяками

 

Позачергова атестація.

Нагородження грамотами, подяками

 

Позачергова атестація.

Нагородження грамотами, подяками

 

 

Позачергова атестація.

Нагородження грамотами, подяками

 

Збори трудового колективу

 

10

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Проходження підвищення кваліфікації за графіком

Проходження підвищення кваліфікації за графіком

 

Проходження підвищення кваліфікації за графіком

Проходження підвищення кваліфікації за графіком

Проходження підвищення кваліфікації за графіком

Нарада при директорі

 

11

Правила поведінки

Оформлення куточків «Правила поведінки»

Контроль за станом відвідування уроків та виховних заходів

Контроль за станом відвідування уроків та виховних заходів

Контроль за станом відвідування уроків та виховних заходів

Контроль за станом відвідування уроків та виховних заходів

Контроль за станом відвідування уроків та виховних заходів

Нарада при директорі

 

13

Управлінські рішення:

Врахування інтересів педагогічних працівників, батьків та учнів

Педагогічні ради

 

1

Оперативні наради

Підсумки навчально-виховної роботи за тиждень, місяць, семестр

Наради при директорі

 

2

Збори трудового колективу

Обговорення трудових питань

 

 

3

Батьківські збори

Обговорення питань навчально-виховної роботи у закладі

 

 

14

Громадське самоврядування

Затвердження плану

роботи, структури  оновленого учнівського самоврядування

Поглиблення співпраці закладу освіти та батьків

Поглиблення співпраці закладу освіти та батьків

Поглиблення співпраці закладу освіти та батьків

Поглиблення співпраці закладу освіти та батьків

 

 

15

Участь закладу в житті громади

Участь у загально-громадських святах, участь у громадських проектах, волонтерська діяльність

 

 

16

Розклад занять

Оновлення та удосконалення розкладу занять інваріантної та варіативної складової

Наради при директорі

 

17

Режим роботи закладу

Встановлення режиму роботи відповідно до особливостей навчального року

Педагогічна рада

 

18

Реалізація питання академічної доброчесті

Ознайомлення із особливостями дотримання правил академічної доброчесності. Спостереження за навчальними заняттями

Дотримання правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу

Контроль за дотриманням правил академічної доброчесності

 Батьківський всеобуч про академічну доброчесність

Дотримання правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу

Педагогічна рада

 

19

Питання боротьби з корупцією

Бесіди з учасниками освітнього процесу з питань антикорупційного законодавства

Перегляд відеофільмів з питань запобігання корупції

Ознайомлення з діяльністю анти-корупційних органів

Бесіди з учасниками освітнього процесу з питань антикорупційного законодавства

Бесіди з учасниками освітнього процесу з питань антикорупційного законодавства

Класні години, батьківські збори

 

 

Основними напрямами інноваційної управлінської діяльності є:

Щоб бути ефективним, управління закладом освіти має спиратись на сучасні наукові підходи, перспективний педагогічний досвід. Сучасна наука пропонує філософські моделі управління, які ґрунтуються на теорії управління людськими ресурсами.

Показники управління освітнім процесом:

 1. Рівень управління процесом створення належних навчально-матеріальних, навчально-методичних, санітарно-гігієнічних умов навчання та виховання школярів.
 2. Організаційна робота з комплектування класів.
 3. Рівень управлінської діяльності з охоплення дітей і підлітків якісною середньою освітою.
 4. Управління створенням умов для варіативності навчання.
 5. Рівень керівництва роботою з підвищення ефективності та результативності навчально-виховної роботи, підвищення інтересу учнів до навчання.
 6. Рівень керівництва роботою з обдарованими дітьми.
 7. Управління виховною роботою.
 8. Рівень управління роботою з фізичного розвитку школярів.
 9. Якість ведення документації з навчально-виховної роботи.
 10. Рівень аналізу результативності освітнього процесу в динаміці.

 

Мета проєкту:

- підготувати модель ефективного управління  розвитком закладу освіти з урахуванням вимог часу;

- удосокналити форми внутрішношкільного контролю з метою збору об’єктивної інформації

Завдання проєкту:

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

Активізувати діяльність  громадського управління  закладом: батьківський  комітет, учнівське

самоврядування

2022-2023 н. р.

Адміністрація, профспілковий комітет

 

2

Презентувати діяльність

педагогічного колективу  перед громадськістю під час 

щорічного звіту керівника, аудиту школи

2022-2027 роки

Адміністрація, профспілковий комітет

 

3

Визначати щорічно на основі результатів професійної

Діяльності групи педпрацівників, які працюють у режимі:

- оперативного контролю (на довір’ї);

- супроводження

управлінського моніторингу (консультації, індивідуальна допомога);

-  науково-методичного

супроводження.

2022-2027 роки

Заступник

директора з

НВР, педагогічні працівники

 

4

Формувати з вчителів, які мають високий науково- методичний рівень підготовки  та результативність з їх впровадження,

консультаційну групу з питань інноваційної діяльності

2022-2027 роки

Профспілковий комітет,

педагогічні працівники

 

5

Планувати висвітлення актуальних питань на засіданні педагогічної ради,

загальношкільній конференції

2022-2027 роки

Заступник директора з

НВР, керівники МО

 

6

Здійснювати дієвий тематичний контроль за реалізацією державних та  відомчих документів в

освітній галузі

2022-2027 роки

Заступник директора з

НВР, керівники МО

 

7

Забезпечити глибоке вивчення  раз у 5 років стану викладання  навчальних предметів

Постійно

Заступник директора з

НВР, керівники МО

 

 

Очікувані результати:

 

 

 

 

В основу компетентісного підходу (як нової освітньої парадигми) не можуть бути покладені знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал моделювання знання, необхідного завтра. Таким чином, знання, вміння та навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом досягнення освітніх цілей та завдань.

Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості.

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня.

 

Завдання проєкту:

 

Задачі проєкту:

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Заходи

Терміни

Відповідальні

Примітка

1.

Дотримуватись діючої нормативної бази щодо

педагогічної діяльності: прийом, звільнення, відпустка, атестація

2022-2027 роки

Адміністрація, профспілковий комітет

 

2.

Проаналізувати забезпеченість педагогічними працівниками

освітнього процесу відповідно до прогнозованої кадрової політики

На кінець року

Адміністрація, профспілковий комітет

 

3.

Створити умови для підвищення рівня загальної професійної

компетентності, методичної грамотності педагогічних працівників

2022-2027 роки

Адміністрація, профспілковий комітет

 

4.

Проводити атестацію

педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію

педагогічних працівників

2022-2027 роки

Адміністрація, профспілковий комітет

 

5.

Неухильно дотримуватись перспективного плану

проходження атестації

2022-2027 роки

Заст. директора  з НВР,

педагогічні працівники

 

6.

Створити умови для професійного зростання

педагогічних кадрів: участь у

фахових конкурсах, методичних заходах, вивчення передового педагогічного досвіду, творчі

звіти, поширення власного, розробки у фахових журналах

2022-2027 роки

Профспілковий комітет,

педагогічні працівники

 

7.

Формувати навички

самопрезентації, самоаналізу педагогічної діяльності

2022-2027 роки

Заст. директора  з НВР, кер. МО

 

8.

Підтримувати здоровий

морально-психологічний клімат у

педколективі, сприяти його згуртованості та працездатності: свята, виїзні дні відпочинку,

зустрічі

2022-2027 роки

Адміністрація,

профспілковий комітет

 

9.

Створювати безпечні умови праці згідно з законом «Про охорону праці»

2022-2027 роки

Заст. директора  з НВР,

профспілковий

комітет

 

10.

Організувати оновлення, поглиблення методичних знань та умінь з педтехнологій та

інновацій

2022-2027 роки

Заст. директора з НВР,

керівники МО

 

11.

Проводити практичні заняття з метою підвищення рівня

професійної компетентності

Постійно

Заст. директора  з НВР,

керівники МО

 

12.

Довести до 100 % рівень

активного користувача ПК педагогічних працівників

до 2027 р.

Заст. директора  з НВР,

керівники МО

 

13.

Стимулювати педагогічних працівників до підвищення рівня професійної майстерності:

премія, заохочення, позачергова атестація, тижневе навантаження

2022-2027 роки

Адміністрація, профспілковий комітет

 

14.

Удосконалити форми методичної роботи, запроваджувати інноваційні: квести, методичні ринги, методичний міст, ярмарки

педагогічних ідей

2022 р.

Заст. директора  з НВР

 

15.

Удосконалити систему розробки педагогічних сайтів, блогів

2023 р.

Заст. директора  з НВР,

керівники МО

 

16.

Спрямувати роботу педагогічних працівників на розробку

авторських програм, методичних посібників (на добровільних засадах)

2022-2027 роки

Адміністрація, керівники МО

 

 

Очікувані результати:

 

 

 

Реформування системи освіти потребує постійного оновлення технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до політичних, економічних і технологічних змін у світі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу до навчальних планів усіх рівнів освіти.

 

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

 

Завдання проєкту:

Шляхи реалізації проєкту:

 

Заходи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

Створення сприятливого

психологічного мікроклімату в колективі для впровадження інноваційних технологій:

психологічна, мотиваційна, теоретична підготовка

Постійно

Адміністрація, профспілковий комітет

 

2.

Запровадження інновації в

управлінні закладом

2022-

2027 роки

Адміністрація

 

3.

Створення картотеки з проблеми

«Інноваційні технології навчання»

2022-2027 роки

Заступник директора з НВР,

керівники ШМО

 

4.

Вивчення педагогічного досвіду учителів закладу, міста, країни

2022-2027 роки

Творча динамічна група, заступник директора з НВР

 

5.

Організація роботи на діагностико- прогностичній основі, виявити рівень готовності колективу до

впровадження інновацій

2022 рік

Адміністрація, практичний психолог

 

6.

Упровадження нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

●  засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

●  творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях;

●  участь у науково-практичних конференціях;

●  узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

●  заняття на курсах підвищення кваліфікації;

●  самостійна дослідницька,

творча робота над темою, проблемою

2022-2027 роки

Педагогічний колектив

 

7.

Вивчення й узагальнення стану

роботи з упровадження інноваційного розвитку у закладі, розробляти рекомендації і поради щодо впровадження в практику роботи закладу інноваційних

технологій

2022-2027 роки

Адміністрація,

керівники МО

 

8.

Проведення моніторингу якості

інноваційної діяльності

Червень

щороку

Педагогічний

колектив

 

9.

Презентація результатів інноваційного пошуку, позитивного досвіду, запровадження інноваційних технологій у засобах

масової інформації

Червень щороку

Адміністрація, профспілковий комітет

 

10.

Проєктування освітнього простору відповідно до вимог сучасності

2022-2027 роки

Адміністрація, педколектив

 

 

Очікувані результати:

 

 

 

 

Предмети

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023

 

 

2023/2024

2000000024/2025

 

 

2025-2026

 

2026-2027

1

Українська  мова та література, 5-11 класи

 березень

 

березень

 

березень

2

Іноземна мова (німецька мова)

листопад

 

 

лютий

 

3

Зарубіжна  література, 5-11 класи

 

листопад

 

березень

 

4

Іноземна мова (англійська), 1-11 класи

жовтень

 

 

січень

 

листопад

5

Історія України, всесвітня історія, 7-11 класи

 

грудень

 

жовтень

 

6

Історія України (Вступ до історії), 5 клас

 

 

квітень

 

квітень

7

Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс), 6 клас

 

 

квітень

 

листопад

8

Основи правознавства,  9 клас

 

 

листопад

 

 

9

Громадянська освіта, 10 клас

 

березень

 

квітень

 

10

Математика, 5-6 класи

лютий

 

 

лютий

 

11

Алгебра, 7-9 класи

 

квітень

 

жовтень

 

12

Алгебра та початки аналізу, 10-11 класи

лютий

 

лютий

 

 

13

Геометрія, 7-11 класи

 

 

лютий

 

березень

14

Інформатика 5-11 класи

 

жовтень

 

квітень

 

15

Біологія, 7-11 класи

 

 

лютий

 

листопад

 

16

Географія, 6-11 класи

березень

 

 

 

листопад

 

17

Природознавство, 5 клас

 

грудень

 

 

січень

18

Фізика, 7-11 класи

грудень

 

лютий

 

 

19

Хімія, 7-11 класи

 

квітень

 

лютий

 

20

Образотворче мистецтво, 5-7 класи

 

жовтень

 

 

листопад

21

Музичне мистецтво, 5-7 класи

 

 

січень

 

 

22

Мистецтво, 8-9 класи

квітень

 

 

грудень

 

 

23

Трудове навчання. 5-9 класи

січень

 

 

 

січень

25

 Основи здоров’я, 5-9 класи

 

 

січень

 

листопад

26

Захист України, 10-11 класи

  грудень

 

 

 

 

27

Фізична культура, 5-11 класи

 

  листопад

 

лютий

 

28

Фізична культура, 1-4 класи

листопад

 

жовтень

 

 

30

Курси за вибором, індивідуально заняття, гуртки, секції.

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

 

0

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НА 2022-2027 РР.

 

3.1. Етапи реалізації Стратегії розвитку закладу

 

І етап. Концептуально-організаційний (2022-2023 н. р.)

 

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи «Формування життєвих компетентностей учнів через реалізацію в освітньому процесі інноваційних педагогічних проєктів», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу

 

2022-2023 н. р.

 

 1. Забезпечити реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів.
 2. Розвивати здібності та обдарування дитини, її наукового світогляду оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
 3. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій інтерактивних методів навчання.
 4. Створити належні умови для адаптації до навчання в початковій та основній школах учням 1-х, 5-х класів.
 5. Діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхи реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів.
 6. Аналіз рівня інформатизації закладу до початку реалізації проблеми.
 7. Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників.
 8. Створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників.
 9. Створення системи інформаційних ресурсів ( розробки уроків, методичної літератури, мультимедійні проекти, баз даних бібліотеки, медіатеки тощо).
 10. Висвітлення тематичної інформації серед учасників освітнього процесу.
 11. Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування здобувачів, діагностику рівня навчальних досягнень здобувачів освіти основної школи.
 12. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 13. Побудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти освітнього закладу.
 14. Підготувати гідного представника свого народу, патріота держави, який усвідомлює та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну землю, мову й культуру, дбає про її поступ і готовий до захисту її від чужих посягань, переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у власній державі.

 

 Шляхи реалізації:

 

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

Моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня комунікативної компетентності педагогіч-ними працівниками.

Адміністрація, психолог

Нарада при директорові

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників в рамках «Інноватика в школі», «Сучасні заклади освіти»:

1. Проведення онлайн навчання для педагогічного колективу закладу  за навчальним курсом:

- розробка Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в освітньому закладі;

- створення культури інноваційного розвитку;

- обмін ідеями та досвідом;

- впровадження проєкту;

- аналіз поточних результатів, Стратегія розвитку.

2.  Розробка рекомендацій на основі аналізу результатів першого року етапу.

Керівники МО, ЗНВР, ЗНМР

Звіти

Вивчення передових освітніх технологій.

Заступники директора, керівники МО

Творчі звіти

Організація співробітництва з вищими навчальними закладами __ОІППО.

Адміністрація

Семінари, конференції, педагогічна рада

Проведення спільних заходів з навчальними закладами, які працюють за аналогічною проблематикою.

Адміністрація

Семінари, конференції, круглі столи тощо

Розробка інструкцій, методичних рекомендацій, порад з питань реалізації проблеми.

Адміністрація

Засідання педагогічної ради, наради, МО, методичні збірники

Моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу.

Адміністрація

План розвитку матеріально-технічної бази освітнього закладу

Висвітлення інформації щодо реалізації методичної проблеми на сайті освітнього закладу.

Адміністрація

Сайт освітнього закладу

Створення динамічних, творчих, аналітичних груп, спрямованих на реалізацію проблеми.

Адміністрація

Робота в групах

Розробка та затвердження схеми інформаційного простору закладу.

Адміністрація

План роботи освітнього закладу

Вивчення основної проблематики комунікативної активності здобувачів освіти.

Психолог, соціальний педагог

Нарада при директорові

Розвиток соціальної та комунікативної активності здобувачів освіти.

Педагогічні працівники

Освітня діяльність

Формування в учнів навичок використання ІКТ пріоритетного у навчальній діяльності з метою саморозвитку, самоосвіти.

Вчителі, класні керівники

Освітня діяльність

Проведення заходів із профілактики безпечного користування Інтернетом.

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, інше

 

 Очікуванні результати: сформувати позитивне ставлення учасників освітнього процесу до реалізації методичної проблеми; мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

 

ІІ етап. Реалізація проблеми (2023-2024 н. р.)

 

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхів впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та виховання здобувачів освіти.

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу

 

2023-2024 н. р.

 

 1. Розвиток інформаційної культури та комп’ютерної грамотності вчителів.
 2. Розвиток комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу.
 3. Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.
 4. Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадженням технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів.
 5. Практичне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та  управлінській діяльності закладу.
 6. Формування безпечного толерантного освітнього середовища.

 

Шляхи реалізації:

 

Вид роботи

Виконавець

Форми узагальнення

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників. Проведення дистанційного навчання для педагогічного колективу закладу за навчальним курсом:

-  планування навчання на основі констатуючого дослідження;

-  створення культури інноваційного розвитку;

-  обмін ідеями та досвідом;

-  впровадження проєктів;

-  аналіз поточних результатів.

Адміністрація

Звіти

Психолого-педагогічна підтримка процесу впровадження методичної проблеми.

Адміністрація, психолог

Консультації, психолого-педагогічні семінари-практикуми

Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоров’язбережувальних технологій.

Адміністрація, медичні працівники закладу

Індивідуальні консультації, бесіди, семінари

Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя.

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний-педагог

 

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо

Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів.

Адміністрація

Засідання педагогічної ради, наради, МО тощо

Проведення інструктивно-методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

Адміністрація

Засідання педагогічної ради,, наради, МО тощо

Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів методичної проблеми.

Вчителі

Творчі звіти

Впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою.

Педагогічні працівники

Навчальні заняття, виховні заходи

Проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікативних компетенцій здобувачів освіти.

ЗВР, класні керівники

План роботи школи

Проведення та залучення до участі здобувачів освіти у тренінгових заняттях з розвитку особистісних складових:

1.  Толерантність;

2.  Висока комунікативність;

3.  Творча активність;

4.  Рефлективність;

5.  Емпативність;

6.  Сенситивність.

Психолог, соціальний- педагог, класні керівники

План роботи

Використання інтерактивних технологій навчання з метою розвитку комунікативних компетентностей.

Вчителі

Наказ

Проведення уроків, виховних заходів із запровадженням ІКТ.

Педагогічні працівники

План роботи закладу, календарні плани

Фронтальне відвідування уроків зі наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми вчителями освітнього закладу.

Адміністрація

Наради, засідання МО

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми з наступним аналізом.

Учителі-предметники

Засідання МО

Формування у здобувачів освіти навичок оптимального використання ІКТ в навчальній діяльності.

Педагогічні працівники

Навчальні заняття

Формування у здобувачів освіти комунікативних компетентностей.

Педагогічні працівники

Освітня діяльність

Участь педагогічних працівників у тематичних конкурсах, підготовка здобувачів освіти до участі у тематичних конкурсах.

Адміністрація, педагогічні працівники

Педагогічні ради, засідання МО

Оптимізація роботи медіатеки, бібліотеки, створення єдиного інформаційного середовища.

 

Адміністрація, бібліотекар школи

Педагогічна рада

Організація просвітницької роботи з батьківською громадою з тематики методичної проблеми.

Класні керівники

Батьківські збори, батьківський лекторій

Накопичення інформаційних ресурсів (розробки уроків, виховних заходів, методична література, мультимедійні проекти, бази даних шкільної бібліотеки, медіатека).

Адміністрація, керівники МО

Методичний кабінет

Співробітництво з ВНЗ.

Адміністрація

Семінари

Інформативне наповнення сайту освітнього закладу.

Адміністрація

Сайт

Аналіз результатів, проміжне коректування планів.

Адміністрація

Педагогічна рада

 

Очікуванні результати: особистісне сприйняття та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад методичної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів.

 

 

ІІІ етап. Набуття досвіду (2024-2025 н. р.)

 

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці, рефлексія особистої діяльності.

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу

 

2024-2025 н. р.

 

 1. Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в освітній процес.
 2. Діагностування, аналіз проміжних результатів.

 

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

Моніторинг особистого професій-ного зростання вчителів.

Заступники директора

Портфоліо, творчі звіти

Систематизація інформаційних ресурсів закладу.

Адміністрація

Медіатеки та інше

Впровадження навчальних програм з ІКТ-підтримкою.

Вчителі закладу

 Педагогічна рада

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом.

Адміністрація

Науково-практичні семінари, консультації

Організація системи інформаційної безпеки закладу.

Вчителі інформатики

Освітня діяльність

Поширення позитивного досвіду вчителів-новаторів .

Адміністрація, вчителі

Освітня діяльність

Сприяння оптимальному викорис-танню ІКТ в навчальній діяльності здобувачів освіти.

Адміністрація, вчителі

Освітня діяльність

Організація та проведення виховних, навчальних занять заходів спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва здобувачів освіти.

Педагогічні працівники

Освітня діяльність

Сприяння застосуванню здобувача-ми освіти комунікативних компетентностей.

Адміністрація, вчителі

Освітня діяльність

Сприяння та залучення учнів до участі у інтернет-проєктах, інтернет-олімпіадах.

Вчителі, класні керівники, керівники гуртків

Освітня діяльність

Використання засобів сучасних інформаційних технологій у проєктно-дослідницькій і конкурсній діяльності здобувачів освіти.

Вчителі, класні керівники, керівники гуртків

Освітня діяльність

Створення умов для самореалізації здобувачів освіти.

Вчителі, класні керівники, керівники гуртків

Освітня діяльність

Залучення здобувачів освіти до участі у партнерських проєктах з учнями інших шкіл громади, України, зарубіжжя.

Вчителі, класні керівники

Освітня діяльність

Інформаційне наповнення сайту навчального закладу.

Адміністрація

Сайт школи

Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоров’язбережувальних технологій.

Адміністрація, медичні працівники закладу

Індивідуальні консультації, бесіди, семінари

Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя.

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо

 

Очікувані результати: підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу, педагогів, використання набутого досвіду, реалізація програми в практиці всіх структурних ланок школи. Позитивний імідж навчального закладу.

 

 

 1. Узагальнення результатів (2025-2027 рр.)

 

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми, проектування

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу

 

2025-2027 рр.

 

 1. Моніторинг результатів.
 2. Комплексний аналіз результатів дослідження.
 3. Узагальнення та оформлення матеріалів.
 4. Впровадження результатів дослідження.
 5. Створення єдиного інформаційного простору навчального закладу.

 

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

Практичне застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

Педагогічні працівники

Освітня діяльність

Впровадження дистанційної освіти.

Адміністрація

Освітня діяльність

Створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу через єдиний інформаційний простір.

Адміністрація, класні керівники

Електронний журнал

Створення безпечного толерантного освітнього середовища в навчальному закладі.

Учасники освітнього процесу

Освітня діяльність

Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу.

Учасники освітнього процесу

Освітня діяльність

Моніторинг очікуваних результатів .

Адміністрація, вчителі

Педагогічні ради

Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя.

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інше

Моніторинг досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які впливають на здоров’я.

Адміністрація

Виховна діяльність

 

Очікуванні результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів, підвищення якості освітнього процесу, поширення досвіду роботи навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Зміцнення матеріальної бази та планування господарської діяльності

 

Роки

Придбання

Ремонтні роботи

2022-2023

 

✔  поточні ремонти;

✔   

2023-2024

✔  оновлення спортивного інвентаря;

✔  обладнання для кабінету «Захист України»

✔  реконструкція внутрішніх туалетів;

✔  капітальна реконструкція сходів перед входом у навчальний заклад;

✔   

2024-2025

✔  облаштування зон відпочинку в коридорах школи

✔  поточні ремонти

2025-2026

✔  комп’ютерна техніка;

✔  інтерактивні дошки та проєктори

 

✔  поточні ремонти;

 

2026-2027

✔  обладнання для шкільної бібліотеки;

✔  поповнення бібліотечного фонду;

 

✔  поточні ремонти

НОВИНИ

©2021