Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1-4  класів

          Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів  у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу Міністерства  освіти  і науки  України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

          Відповідно до  Державного стандарту початкової освіти отримання даних та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюються у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

           Оцінювання результату особистісних надбань учнів 1-4  класів виражається вербальною оцінкою.

           Оцінювання результату  навчання учнів 1-4 класів здійснюється вербально,  у Свідоцтві досягнень  сформований очікуваний  результат позначаємо  «V».

     Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813)

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

     Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

     Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Tex

 

НОВИНИ

©2021