Імплементація Закону України
“Про освіту”
(05.09.2017 р.№2145-VIII)

Новий Закон “Про освіту”: ключові новели

 • Переоформлення установчих документів – протягом 5 років з дня набрання чинності Закону.
 • Закон має багато відсильних положень, згідно з якими ряд питань буде врегульовано спеціальними законами.
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.6,30).
 • ÒСистема забезпечення якості освіти:внутрішня та зовнішня. Академічна доброчесність.
 • Доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.
 • Ліцензування освітньої діяльності закладів освіти.
 • Атестація закладів освіти.
 • Призначення керівників закладів освіти.

Закон України "Про освіту"
від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

 • Статус: діє з 28.09.2017 року, крім:
 • статті 38 та абзацу третього частини другої статті 59 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року;
 • абзаців першого і третього частини другої статті 61 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року та реалізуються відповідно до підпункту 1 пункту 6 цього розділу;
 • частини п’ятої статті 61 та частини десятої статті 78 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
 • частини третьої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (в редакції цього Закону), яка набирає чинності з 1 січня 2019 року;
 • абзацу другого підпункту 5 пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2030 року.

Основні поняття Закону

Закон України “Про освіту”

(1991 рік)

Закон України “Про освіту”

(2017 рік)

Навчальний заклад

Самоврядування навчальних закладів

Навчально-виховний процес

Заклад освіти, заклад загальної середньої освіти

Автономія

Освітній процес

Інклюзивне освітнє середовище

Учасники навчально – виховного процесу

Система освіти

Здобувачі освіти

Види освіти

Форми здобуття освіти

Рівні освіти та Національні рамки кваліфікацій

Індивідуальна програма розвитку

Електронний підручник

ВИДИ ОСВІТИ

Форми здобуття освіти 

Структура освіти 

ЗУ “Про освіту”1991

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

 • Дошкільна освіта (ст.ст.33,34)
 • Загальна середня освіта (ст.ст.35-37)
 • Позашкільна освіта (ст.ст.38,39)
 • Професійно-технічна освіта (ст.41)
 • Вища освіта (ст.ст.42-46)
 • Післядипломна освіта (ст.ст.47,48)
 • Самостійна освіта (ст.49)

ЗУ “Про освіту” 2017

Складники та рівні освіти

 • Дошкільна освіта
 • Повна загальна середня освіта
 • Позашкільна освіта
 • Спеціалізована освіта
 • Професійна (професійно-технічна)освіта
 • Фахова передвища освіта
 • Вища освіта
 • Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

 

Освіта дорослих

 • Післядипломна освіта
 • Професійне навчання працівників
 • Курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації
 • Безперервний професійний розвиток

 

Повна загальна середня освіта

Загальна середня освіта 1992
 • Визначено тільки мету та обов'язковість загальної середньої
Повна загальна середня освіта 2017
 • Досягнення мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей
 • Повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти

 

Рівні повної загальної середньої освіти

 

 

 

Особливості ЗУ “Про освіту” (2017) з питання профільної середньої освіти

 • Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.
 • Заклади освіти можуть мати освітні програми профільної середньої освіти за одним чи обома спрямуваннями.
 • Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

 

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Інклюзивне навчання

 

Типи закладів освіти відповідно до статті 9
ЗУ “Про загальну середню освіту”

 • Початкова школа – заклад освіти І ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти)…
 • Гімназія – заклад середньої освіти ІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти)…
 • Ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Початкова школа, гімназії і ліцеї можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти. Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.

ЗЗСО, що реалізує освітні програми на декількох рівнях зсо, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Типи закладів освіти відповідно до статті 9 ЗУ “Про загальну середню освіту”

 • Спеціальна школа – заклад ззсо для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
 • Санаторна школа – заклад ззсо з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
 • Школа соціальної реабілітації
 • Навчально – реабілітаційний центр.

Спеціалізована освіта

 • Спеціалізована мистецька школа (І-ІІІ або ІІ-ІІІ)
 • Школа – інтернат спортивного профілю (І-ІІІ або ІІ-ІІІ)
 • Професійний коледж спортивного профілю
 • Професійний коледж культурологічного або мистецького спрямування
 • Військовий ліцей, ліцей з посиленою військово – фізичною підготовкою – заклад спеціалізованої освіти ІІ-ІІІ або ІІІ ступенів військового профілю для дітей з 13 років
 • Науковий ліцей, науковий ліцей інтернат – заклад спеціалізованої освіти ІІ-ІІІ або ІІІ ступеня наукового профілю.

Держава створює умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, у тому числі в закладах спеціалізованої освіти всіх рівнів.  Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

 

Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

 

Закон України Про освіту 1991

Закон України Про освіту 2017

Ст.35. «Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освітиПовна загальна середня освіта є обов’язковою і може отримуватись у різних типах навчальних закладів».

Ст.51,п.1 «…учнімають гарантоване державою право на вибір навчального закладу, форми навчання

Ст.14. «Місцеві органи державної виконавчої влади організують облік дітей дошкільного та шкільного віку…»

Ст. 13,п.1. “Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.”

Ст.13,п.5. “Уповноважені органи закріплюють територію обслуговування за знз, що належать до сфери їх управління (крім знз, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленнями в установленому порядку”.

 

Автономія закладу освіти

ЗУ Про освіту 1991

 

ЗУ Про освіту 2017

Ст.17“Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на:

-Самостійне планування роботи, вирішення питань навчально – виховної роботи;

-Участь у формування планів прийому учнів;

-Визначення змісту компонента освіти;

-Прийняття на роботу педагогічних кадрів;

-Самостійне використання усіх видів асигнувань,затвердження структури і штатного розпису;

-Здійснення громадського контролю за організацією харчування,охорони здоров”я,охорони праці.

 

Ст.23,п.1

«Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.»

 

Оптимізація управлінського процесу

( АВТОНОМІЯ закладу освіти)

 

Керівник повинен опанувати:

   

Що дає +

 • Інноваційні технології управління фінансовими, господарськими, навчально-методичними, кадровими справами;
 • Досвід інших закладів освіти
   
 • Легально акумулювати та використовувати більше додаткових коштів, зокрема від надання приміщень в оренду, платних освітніх послуг, благодійних внесків та інше;
 • Використання всіх надходження для нагальних потреб закладу на свій розсуд-поліпшення та оновлення матеріальної бази, забезпечення Статутної діяльності тощо;
 • Співпраця з інвесторами та благодійниками;
 • Преміювання працівників ( за умови економії коштів), учнів за високі досягнення

 

Що дає +

ПОСЛІДОВНІТЬ дій

 

Процедура державних закупівель при автономії закладу освіти

 • Відповідно зо ЗУ “Про публічні закупівлі” ( від 25.12.2015  № 922-VIII), закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
  • відкриті торги,
  • конкурентний діалог,
  • переговорна процедура закупівлі.

Предмет закупівлі- це товари , роботи чи послуги, що закуповує замовник у межах єдиної процедури закупівлі, що до яких учасникам дозволено подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах - у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Замовник визначає предмет закупівлі, відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 року № 454

 • Замовник здійснює процедури закупівлі шляхом використання ЕЛЕКТРОННОЇ системи закупівель.
 • Розпорядники та одержувачі бюджетних котів ЗОБОВЯЗАНІ оприлюднювати інформацію про використання публічних  коштів на веб-порталі Є-data/